Handel - Salgs- og leveringsbetingelser

     

Generelle oplysninger

 


Renitt ApS
CVR NR: 31596963
Adresse: Snedkervej 26 - 6710 - Esbjerg v
Mailadresse: renitt@renitt.dk
Telefonnummer: 75507560

Salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Generelt
Nedenstående sædvanlige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle Renitt ApS’ leverancer og ordrer, medmindre der er indgået udtrykkelig aftale, hvorved disse betingelser er fraveget.

Alle produkter må kun bruges til deres tiltænkte formål og kun monteres af uddannet personale. Ethvert ansvar for skader, der skyldes tilsidesættelse af denne installationsanvisning, afvises.

2. Priser, gebyr m.v.
Opgivne priser er ekskl. merværdiafgift, gebyrer og eventuelle andre afgifter. Renitt ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister, katalog materiale og tekniske specifikationer, og selskabet er ikke bundet af informationer og specifikationer m.v. i udsendt eller udleveret informationsmateriale eller lignende.

Renitt ApS forbeholder sig ret til at ændre prislister, kataloger og tekniske specifikationer uden forudgående varsel.

Renitt ApS forbeholder sig ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr og et returneringsgebyr.

Bestilles og udleveres vare uden for normal åbningstid via vagtelefon forbeholder Renitt ApS sig ret til at opkræve et gebyr per udlevering.

3. Bindende aftale
En ordre er først bindende for Renitt ApS, når selskabet skriftligt har bekræftet ordren, hvilket normalt sker ved fremsendelse af enten ordrebekræftelse eller faktura. Selskabet forbeholder sig ret til at ændre en i en ordrebekræftelse angivet pris, såfremt der indtræffer ændringer i valutakurser, toldsatser, afgifter, transportomkostninger og/eller ændringer i priser fra selskabets leverandører. Har køber betalt det købte, før dette leveres, er Renitt ApS berettiget til efterbetaling, såfremt der opstår et af ovennævnte forhold, der berettiger selskabet til at foretage ændring i prisen, når forholdet er økonomisk belastende for selskabet. Denne ret til at foretage ændringer i priser gælder også for løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret til eller betalt af køber.

4. Tilbud
Skriftlige tilbud bortfalder, hvis ikke tilbuddet er accepteret inden den på tilbuddet angivne udløbsdato. Er der ikke angivet udløbsdato er tilbuddet gældende i 24 timer

5. Levering, forsendelse
Levering sker ab selskabets adresse i Esbjerg – EXW. Forsendelse sker for købers regning og risiko. Dersom Renitt ApS ikke har modtaget nogen skriftlig instruks for forsendelse, vælges transportmiddel efter selskabets skøn.

6. Leveringstid
De i ordrebekræftelser angivne leveringstider er skønsmæssigt ansat og overholdes så vidt, det er selskabet muligt. Er levering ikke sket inden 2 dage efter det skønsmæssigt ansatte leveringstidspunkt, og er køber uden ansvar herfor, kan køber ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, ved skriftlig meddelelse til Renitt ApS. Køber har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering. Angivne leveringstider gælder med forbehold for andre ordrer, der indkommer inden accept.

7. Emballage
Er der beregnet og betalt særskilt pris for emballage, tilbagebetales hele det fakturerede beløb – medmindre andet fremgår af fakturaen/fakturaerne – såfremt emballagen modtages uden omkostninger for Renitt ApS hos dette selskab eller på en af selskabet angiven adresse i ubeskadiget stand og indenfor rimelig tid. Selskabet afgør suverænt, om emballagen er tilbageleveret i ubeskadiget stand. Er emballagen beskadiget, meddeles dette til køber, og den af Renitt ApS ensidigt ansatte skadeværdi fratrækkes i tilbagebetalingen af det fakturerede emballagebeløb.

Modtages varer på godkendte EUR-paller skal disse ombyttes ved varelevering, når det er muligt. Kunden er ansvarlig for at transportøren får en byttepalle med. Sker dette ikke efterfaktureres pallen.

8. Betaling
Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som Renitt ApS ikke skriftligt har anerkendt. Er betaling ikke sket senest på sidste rettidige betalingsdag, har Renitt ApS ret til at beregne sig morarenter med min. 1,5 % pr. måned af sit tilgodehavende fra forfaldsdagen at regne, til betaling sker. Morarenter for den måned, hvori misligholdelse måtte ske udgør dog mindst kr. 25,00.

9. Ejendomsforbehold
Renitt ApS forbeholder sig ejendomsretten til varerne, indtil hele faktura- beløbet er betalt.

10. Krænkelse af eneret
Renitt ApS er ikke bekendt med, at det til køber leverede produkt krænker tredjemands patent, varemærke, mønster- eller andre rettigheder. Sælger er derfor ikke ansvarlig for, om dette alligevel måtte være tilfældet, eller om en krænkelse formodes at forekomme ved købers brug af varen.

11. Tilbagekøb
Leverede varer købes kun tilbage efter særskilt aftale herom og medmindre anden pris er aftalt, kun til selskabets fakturapris minus et krediteringsgebyr, der fastsættes af Renitt ApS, og frit leveret selskabets adresse eller et andet af selskabet angivet sted inden for landets grænser.

12. Reklamationsfrist- og form
Køber skal ved modtagelsen, og inden det købte tages i brug, justeres eller bearbejdes, kontrollere om det købte svarer til den aftalte kvalitet og mængde, og om der er mangler ved de leverede produkter. Konstaterer køber, at det leverede ikke er kontraktmæssigt, skal køber straks skriftligt reklamere overfor Renitt ApS med en beskrivelse af manglen. Reklamation over mangler bør være modtaget af Renitt ApS senest 8 hverdage efter, at manglen er eller burde være opdaget af køber. Ethvert mangelkrav, uanset art, skal dog være gjort gældende senest 12 måneder fra leveringsdagen, medmindre Renitt ApS har påtaget sig en garanti udover denne periode. Er manglen ikke beskrevet tydeligt i skrivelsen, eller er reklamationsfristen ikke overholdt, mister køberen hver misligholdelsesbeføjelse. Køber kan ikke påberåbe sig en mangel ved købte, såfremt manglen må tilregnes forhold hos køberen – eksempelvis i forsømmelighed eller uagtsomhed ved brugen eller opbevaringen af det købte.

Renitt ApS er berettiget til indenfor en periode af 6 måneder regnet fra reklamationsdagen efter eget valg at ombytte, reparere eller lade reparere leverede varer, som måtte vise sig mangelfulde på grund af fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. Udgifter i forbindelse med berettiget reklamation afholdes af Renitt ApS. Renitt ApS yder dog ikke erstatning for omkostninger i forbindelse med montering og udskiftning af den mangelfulde varer. Ligeledes ydes der ikke erstatning for indirekte tab lidt som følge af fejl på varer, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, jf. også punkt 13 i disse salgs- og leveringsbetingelser.

Renitt ApS forbeholder sig ret til at fakturere køber for omkostninger ved uberettiget reklamation Renitt ApS er i intet tilfælde forpligtet til at afhjælpe en mangel. Køber er kun berettiget til at hæve et køb, såfremt der foreligger en væsentlig mangel, og såfremt Renitt ApS ikke ønsker at afhjælpe mangel, eller såfremt selskabets afhjælpningsforsøg, hvis antal og varighed fastsættes af Renitt ApS, har vist sig at være forgæves. Indleder Renitt ApS forhandling med køber med henblik på at finde en mindelig løsning på en reklamation, indebærer det ikke, at Renitt ApS har aner-kendt reklamationen. Renitt ApS er derfor fortsat berettiget til at gøre de aftalte reklamationsfrister og ansvarsbegrænsninger gældende overfor køber.

13. Ansvar
Ansvar: Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af disse salgs- og leveringsbetingelser.

Produktansvar: Renitt ApS er alene ansvarlig for produktansvar for leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Køber skal skadesløsholde Renitt ApS, i det omfang Renitt ApS måtte ifalde produktansvar herudover.

Ansvarsbegrænsning: Uanset eventuelle modstående vilkår kan Renitt ApS’ ansvar over for køber ikke pr. kalenderår samlet overstige 20 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Renitt ApS netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Renitt ApS har handlet forsætligt. Indirekte tab: Uanset eventuelle modstående vilkår er Renitt ApS ikke ansvarlig over for køber for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt.

Force majeure og andre uforudsigelige leveringshindringer: Renitt ApS er ikke ansvarlig over for køber for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Renitt ApS’ kontrol, og som Renitt ApS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Ikke udtømmende eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, arbejdsstridigheder, almindelig vareknaphed, valuta- eller importrestriktioner, samt mangler eller forsinkelser vedrørende leverancer fra Renitt Aps` leverandører som skyldes force majeure-forhold hos vedkommende leverandør.

14. Lovvalg og værneting
Ethvert køb hos Renitt ApS er i alle henseender underlagt dansk ret, og enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved Retten i Esbjerg som 1. instans.

15. Kontaktoplysninger
Renitt ApS
Snedkervej 26, 6710 Esbjerg V
Tlf. 75 750 75 60
Cvr nr. 31695953

Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.
 
Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.  

Personoplysningerne registreres hos Renitt ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.  
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.  
Den dataansvarlige på Renittonline er Christian Magnussen. 


Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: (indsæt e-mailadresse).  

 


 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 24-01 2023